Menu
WszystkieRamy.plWarunki odstąpienie od umowy i formularz

Pouczenie o odstąpieniu od umowy & Formularz odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na poniżej określonych zasadach, przy czym za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach ani prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej:

A. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaści dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem dostawcy, odebrała ostatni z towarów wchodzących w skład zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy powiadomić nas (artvera GmbH & Co. KG, Rueckertstrasse 5, 10627 Berlin, Deutschland, Tel.: 030/319918500, Fax: 030/319918509, E-Mail: ) o takiej woli, składając jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Można także skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obligatoryjne.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzyma zwrot wszystkich dokonanych wpłat, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż oferowana przez nas najbardziej ekonomiczna, standardowa opcja) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia nadejścia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Płatności zwrotnej dokonujemy przy użyciu tej samej metody płatności, którą konsument zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej; w żadnym wypadku konsumentowi nie zostanie naliczona opłata z tytułu dokonanego zwrotu. Przysługuje nam prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument zobowiązany jest do odesłania lub przekazania towaru bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia powiadomienia nas o woli odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem czternastu dni.

Ponosimy koszty odesłania towarów.

Konsument odpowiada materialnie również za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.
Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do konsumentów, którzy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy.

Informacje ogólne

1) Należy unikać uszkodzenia lub zanieczyszczenia towarów. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego opakowania ochronnego. Jeśli brak oryginalnego opakowania, prosze użyć odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.
2) Prosimy o niezwracanie towarów do nas za pobraniem.
3) Należy pamiętać, że powyższe punkty 1-2 nie są warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeżeli chce Pan/Pani odstąpić od umowy, proszę wypełnić poniższy formularz i odesłać.

Adresat

artvera GmbH & Co. KG
Rueckertstrasse 5
10627 Berlin
Niemcy
Fax: +49 30 31 99 185 09
E-Mail:

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy na zakup następujących towarów (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówienie z dnia (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta/(-ów) (w przypadku oświadczenia w formie papierowej)

_________________________
Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Sklep internetowy z ramami do obrazów, ramkami do zdjęć i passe-partout. Wysyłamy ramy na terenie całej Polski.